Condicions Generals

1) Identificació de les Parts

Les presents Condicions Generals reguladores dels serveis oferts a la URL www.ertheo.com són subscrites:

D'una part, per Accom Consulting Spain SL (d'ara endavant, “La Companyia”), amb CIF B-92515113 i amb domicili social en Paseo Reding 23, 1A, CP 29016, Màlaga, Espanya, telèfon (+34) 951 204 061 fax (+34) 952.21.14.17 i inscrita en el Registre Mercantil oficial de Màlaga, amb el següent número de CIF i número de registre: (CIF B92515113, Tom 3501, Llibre 2413, Foli 197) i donat d'alta com a agència de viatge a la Junta d'Andalucia amb el C.I.AN-296.949-2.

I d'una altra part, pel “Client” (en el cas de ser menor d'edat, els pares o els que representants legals del menor).

2) Definició i interpretació d'aquestes Condicions Generals

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que es disposa en la legislació espanyola i, en concret, a la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació i a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i restant legislació d'aplicació, obligant a les parts, mitjançant la seva acceptació, al seu compliment.

Les presents Condicions Generals podran ser guardades i impreses pel Client i es recomana la realització d'aquestes accions. La Companyia no procedirà a l'arxiu lògic dels formularis d'Inscripció dels Clients en suport accessible a aquests, per la qual cosa es recomana, igualment, que els Clients guardin una còpia en els seus sistemes dels Formularis d'Inscripció que emplenin i enviïn a la Companyia per a la formalització de les seves reserves de cursos o vacances.

La modificació o correcció de dades per part del Client haurà de ser notificada de forma immediata a la Companyia a través de correu electrònic a la següent adreça: [email protected].

3) Campaments i Serveis oferts

La Companyia ofereix una varietat de campaments. Molts dels campaments oferts inclouen classes d'engonals. Aquests campaments han estat dissenyats en diversos nivells de coneixement de l'idioma en qüestió. Els diversos nivells cobreixen les necessitats dels alumnes des de principiant fins avançat. Abans de l'inici dels cursos, tots els estudiants (excepte els principiants absoluts) realitzaran un test escrit o oral que determinarà el nivell en el qual ells hauran de començar el seu curs.

La durada de les classes d'anglès, de l'entrenament i el nombre de lliçons per curs varien segons l'escola.

El nombre exacte d'hores que apareix en la pàgina web de la Companyia pot estar reduït a causa de:

- La realització de la prova inicial de nivell: aquesta prova sol tenir lloc el primer dia de curs (que sol ser un dilluns) en horari lectiu, per la qual cosa el temps que ocupi la realització d'aquesta, serà temps en el qual no s'impartiran lliçons.

- Transport cap a les instal·lacions on se celebra l'entrenament o activitat principal del campament.

4) Regles de l'escola i generals

La Companyia no es considera responsable de cap mena de supervisió de l'estada en els campaments, famílies d'acolliment o en qualsevol altre tipus d'allotjament contractat. Els estudiants han de comportar-se amb educació i respecte. El consum de drogues il·legals, comportaments abusius a qualsevol edat o consum d'alcohol per menors no seran tolerats. La Companyia es reserva el dret de rebutjar, cancel·lar i/o finalitzar la participació de qualsevol persona que incompleixi la política del programa ofert per l'escola (incloent l'allotjament, si contractat) o organitzador del programa, o per qualsevol altra raó d'índole similar segons el parer de la Companyia.

5) Inclòs en el preu

En la pàgina web de la companyia es pot trobar informació sobre què està inclòs en el preu en cada campament. La companyia intenta sempre tenir aquesta informació al dia, però pot haver-hi variacions que imposa el propi campament en, per exemple, quantitats d'excursions, activitats incloses, nombre d'alumnes per habitació. Així mateix, alguns entrenaments o classes d'idioma poden ser cancel·lats per mal temps o dies festius, la qual cosa no dóna dret a cap devolució.

Mai estan inclosos en el preu del paquet la recollida de l'aeroport o bitllets d'avió, tret que estigui específicament indicat en el programa.

6) Dates d'arribada i sortida

És possible que el Client reservi el servei de recollida d'i/o per a l'aeroport. Únicament serà possible aquest servei de recollida en aquells aeroports designats per la Companyia en el programa d'allotjament. Si el Client no reserva aquesta recollida i no envia a la Companyia la informació detallada sobre quin serà la forma, data i hora de la seva arribada, no es garanteix que l'operador encarregat de la recollida - rebi al Client en el moment de la seva arribada. És estrictament obligatori que el Client informe a la Companyia els extrems abans indicats amb, almenys, dos (2) setmanes d'antelació respecte a la data d'inici del curs. Qualsevol cost addicional (hotel, taxis, etc.) incorregut per no facilitar a la Companyia la informació abans esmentada amb, almenys dues (2) setmanes d'antelació, serà de la seva sencera responsabilitat i haurà de ser abonat íntegrament pel Client. En relació amb la durada de l'allotjament, quan es contracta per una setmana, aquest contracte inclou sis (6) nits, de diumenge a dissabte, tret que es convingui una cosa diferent.

7) Activitats i Excursions

Les descripcions d'activitats i/o excursions que acompanyen els cursos d'idiomes simplement són una orientació, tret que apareguin detallades en la factura. Pot ser que tals activitats no es duguin a terme o que se substitueixin per unes altres.

8) Reserva i Pagament

Una vegada el Client hagi sol·licitat la reserva d'un curs, La Companyia li enviarà una comunicació escrita confirmant-li haver rebut la sol·licitud d'aquesta reserva i comprometent-se a gestionar-la comprovant la disponibilitat dels serveis sol·licitats pel Client. Comprovada aquesta disponibilitat, La Companyia es dirigirà al Client confirmant-la i sol·licitant per part d'aquest la realització del primer pagament (que pot ser 50% de total o directament de l'import total, segons el cas). Una vegada realitzat aquest pagament, el contracte entre La Companyia i el Client s'entendrà realitzat quan La Companyia rebi coneixement d'aquest pagament a través d'un document escrit (comprovant bancari del pagament efectuat, etc.). Si el primer pagament, o el pagament final (quan en la confirmació de disponibilitat estigui previst que l'import total es pagui en dos moments diferents) no es paga abans de la data límit indicada per la Companyia en la confirmació de disponibilitat, La Companyia es reserva el dret de cancel·lar la reserva del Client, a més d'imposar una penalització econòmica, segons s'indica més endavant.

9) Preus i Recàrrecs

En la pàgina d'internet de la Companyia s'especifiquen tots els preus dels serveis oferts i qualsevol suplement o recàrrec que s'apliqui (els preus que apareixen en fullets, anuncis o en qualsevol altre mitjà, només serveixen d'orientació).

Tots els preus estan subjectes a canvis en qualsevol moment (els preus en una reserva també poden estar sotmesos a canvis si no s'acompanya amb el pagament de l'import total o amb el primer pagament). Una vegada que s'efectuï el primer pagament o el pagament de l'import total, aquests preus no canviaran, encara que s'hagin modificat la pàgina d'internet de la Companyia.

Com a orientació, l'import del programa del Client pot veure's canviat a causa dels següents recàrrecs: canvis de preus per part de l'organitzador del programa, fluctuació monetària o acció governamental.

El preu per a campaments fora de la zona Euro i/o per a campaments pagats en una altra moneda que no sigui l'Euro canviés contínuament a causa de la fluctuació entre les divises.

Si La Companyia no rep cap pagament en els tres dies següents en enviar una oferta al Client, aquesta es reserva el dret a modificar els preus oferts en aquesta oferta.

10) Modificacions per part de la Companyia

La Companyia s'esforçarà al màxim per mantenir els plans d'acord amb l'estipulat, però es reserva el dret de modificar o cancel·lar el programa si sorgeixen circumstàncies no previstes en la destinació triada per l'estudiant.

11) Responsabilitats de la Companyia

En participar en el programa contractat, el Client pot estar exposat a certs riscos com a accident, forces de la naturalesa, etc. En fer un contracte amb La Companyia, el Client assumeix aquests riscos. El Client de qualsevol tipus de servei de la Companyia renuncia a exigir qualsevol tipus de responsabilitat a la Companyia i els seus empleats per qualsevol lesió, pèrdua, mal, accident, cost o retard causat o relacionat amb els serveis contractats (així com amb mitjans de transport o allotjament, incloent famílies, etc.). El Client entén que està viatjant sota la seva responsabilitat (si és un menor, els pares o tutors assumeixen aquesta responsabilitat) i eximeix a la Companyia i els seus empleats de qualsevol responsabilitat en relació a salut i seguretat.

12) Modificacions en la reserva per part del Client

Si el Client desitja realitzar un canvi en la seva reserva després que el primer pagament hagi estat efectuat, haurà d'informar immediatament La Companyia, per escrit, i La Companyia carregarà 100 Euros per persona per despeses administratives degudes al canvi, a més dels recàrrecs addicionals eventuals impostos per l'escola o altres proveïdors. El canvi només serà admès si es comunica a la Companyia amb almenys quatre setmanes d'antelació respecte a la data de començament del curs. En cas de canvi de data, la nova data d'inici i finalització ha de ser anterior al 31 de Desembre del mateix any. Qualsevol canvi depèn de la disponibilitat, a més que de les condicions de l'escola o altres proveïdors. No està permès més d'un canvi.

13) Cancel·lació per part del Client, problemes de Visat i reemborsament

Segur de cancel·lació: Oferim als nostres clients la possibilitat de contractar una assegurança de cancel·lació. Per a més informació sobre l'empresa asseguradora i sobre l'assegurança de cancel·lació veure el punt 17 i el PDF disponible en el formulari de reserva.

Si el Client desitja cancel·lar la seva reserva, haurà de realitzar-lo per escrit, mitjançant declaració signada. La data de la cancel·lació serà la data en la qual La Companyia rep la declaració signada. En cas de cancel·lació per part del Client (sigui com sigui el motiu), el primer pagament efectuat com a dipòsit (o el 50% si ha pagat el total) mai és reemborsable. La Companyia retornarà:
• 100% del pagament rebut (excloent el dipòsit) si la cancel·lació per a campaments d'estiu es produeix des del 31 de Maig del mateix any que el campament contractat. Cancel·lacions fetes després del 31 de Maig del mateix any que se celebra el campament d'estiu no es realitzen devolucions per cap dels serveis contractats (campament, segur medico, recollida de l'aeroport). És responsabilitat del Client tenir passaport vàlid i tots els visats necessaris per a entrar al país en el qual tindrà lloc el programa. És responsabilitat del Client prendre's el temps necessari per a obtenir tots els visats requerits segons la procedència i la destinació. Només el consolat o ambaixada del país que visitarà pot donar informació certa sobre els visats i el temps necessari per a sol·licitar-los i obtenir-los. Pot haver-hi una taxa extra a càrrec del Client en el cas que aquest necessiti una carta d'invitació formal per part de l'escola per a obtenir el visat i poder participar en un programa de la Companyia. La taxa dependrà del campament i La Companyia informarà el Client en el cas que l'escola requereixi una taxa addicional. Quan sigui necessària la carta original d'invitació de l'escola, el Client ha de tenir en compte que podran passar un mínim de quatre (4) setmanes perquè la rebi per correu. Qualsevol cost addicional relacionat amb l'enviament d'una carta d'invitació serà a càrrec del Client. La carta d'invitació per a l'obtenció del visat s'enviarà al Client solament una vegada que La Companyia hagi rebut el pagament de l'import total del paquet contractat. Si el Client ha fet un intent raonable per a obtenir un visat però aquest ha estat denegat, La Companyia li retornarà el 50% de l'import total, en rebre una confirmació per escrit del consolat pertinent, on es detalli el rebuig del visat (La Companyia només acceptarà documents originals) i solament si hem rebut aquesta carta abans del 31 de maig de l'any del campament contractat. La notificació del visat denegat haurà de fer-se per escrit a la Companyia, enviant-se per correu postal certificat. La data de la notificació es prendrà com la data en la qual La Companyia signés el rebut del document enviat per correu postal certificat. En el cas que La Companyia rebi la notificació després del 31 de maig de l'any que se celebra el campament, el Client no rebrà cap devolució.

14) Retorn anticipat

No hi ha cap mena de reemborsament per a interrupcions del curs o retorns anticipats. Si el Client vol cancel·lar el seu programa a causa d’una emergència personal o una altra causa imprevista, es prega que el notifiqui a la Companyia per escrit abans de la seva sortida del programa.

15) Descripcions

La Companyia creu francament que tots els textos publicats en la seva pàgina Internet són correctes. S'ha fet tot esforç per a descriure de la forma més adequada els campaments i l'entorn i per a proporcionar els serveis descrits. Per tant, La Companyia no es fa responsable de qualsevol canvi que pugui succeir després de publicar-se la informació en la pàgina Internet, i tampoc es fa responsable pel que pugui passar fora del seu control. La Companyia es compromet a avisar al Client de qualsevol canvi que succeeixi abans de la seva sortida.

16) Requisits Especials

El Client haurà d'avisar per escrit a la Companyia, en el moment de la sol·licitud d'inscripció, de qualsevol requisit especial requerit. De no ser així, La Companyia es reserva el dret de cancel·lar la reserva en qualsevol moment, en cas que l'escola o un altre proveïdor no puguin donar els serveis necessaris. A més, el Client estarà subjecte als càrrecs de cancel·lació prevists en el punt 15 d'aquestes condicions generals.

17) Assegurança

El Client no està cobert contra accident, malaltia, pèrdua d'objectes personals o qualsevol altre risc ocasional tret que estigui clarament indicat que una assegurança d'aquest tipus està tot inclòs al preu del paquet. És molt recomanable contractar una assegurança que cobreixi tot aquest tipus de riscos durant el període del programa reservat, sigui de forma individual o a través de l'assegurança proposada per la Companyia.

També és recomanable contractar una assegurança de cancel·lació que ofereix la possibilitat de recuperar els diners ingressats per la reserva o contractació del campament en cas que succeeixin circumstàncies inesperades que impedeixin al seu fill/a acudir al campament. Per a més informació veure https://www.ertheo.com/ca/asseguran%C3%A7a-cancellacio

Les assegurances de viatge o cancel·lació disponibles per a contractar en la nostra web són oferts per una asseguradora aliena a aquesta Companyia (vegeu detalls a baix). Qualsevol tipus de queixa o reclamació sobre les assegurances contractades haurà de realitzar-se directament amb l'asseguradora.


18) Tractament de Dades Personals

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal la Companyia informa el Client que les seves dades personals seran incorporats als Fitxers d’ Accom Consulting Spain S.L., amb la finalitat de tramitar i prestar els serveis contractats i sol·licitats pel Client, podent ser cedits a les entitats de crèdit amb les quals La Companyia col·labora per a la satisfacció dels serveis contractats en compliment de les finalitats directament relacionades amb les seves funcions legítimes i amb les del cessionari. Així mateix, La Companyia informa el Client que, amb la finalitat de donar plena satisfacció als serveis pel mateix contractats (rebre classes d'idiomes a l'estranger, proporció d'allotjament en residències, famílies o apartaments, etc.), les seves dades seran facilitades a les agències i escoles amb les quals La Companyia té convenis signats als països de destinació sol·licitats pel Client per a realitzar els seus estudis d'idiomes. D'un altre costat, la Companyia informa el Client que els seus agents en els diferents països de destinació tenen el compromís d'adoptar les mateixes mesures de seguretat sobre el tractament de les seves dades personals que les adoptades per Accom Consulting Spain S.L. a Espanya. La Companyia informa també el Client que les seves dades seran usades per al manteniment de les seves relacions comercials i, si el Client ho desitja, l'enviament de comunicacions comercials, incloses les electròniques, relatives als serveis prestats per la Companyia, així com novetats i promocions, si el Client ha consentit aquest tractament en la seva sol·licitud d'inscripció. No obstant l'anterior, Accom Consulting Spain S.L. garanteix al titular de les dades l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que el concerneixen, devent, per a això, dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la següent adreça: Paseo de Reding 23, 1A. 29016 Màlaga, Espanya. En qualsevol cas, el titular de les dades resulta informat i consent en la transferència internacional de dades per a les finalitats informades de les seves dades personals sota les degudes condicions de seguretat i secret professional, pel període que resulti necessari per a la finalitat per a la qual són recaptats, tractats i transferits.

19) Idioma de les presents Condicions Generals

Les presents Condicions Generals han estat redactades en idioma espanyol. No obstant l'anterior, aquestes Condicions Generals estan traduïdes als següents idiomes: engonals. En cas d'existir diferències entre la versió original de les presents Condicions i les traduccions, tindrà validesa només el que s'estableix en la versió original, és a dir, en idioma espanyol.

20) Legislació aplicable i Fur Legal

Per a qualsevol divergència sorgida del contracte actual, totes dues parts se sotmeten expressament, i amb renúncia al seu fur propi, a la decisió de l'assumpte o litigi plantejat, mitjançant l'arbitratge institucional del TAM, Tribunal Arbitral de Màlaga, al qual encomanen l'administració de l'arbitratge i la designació dels àrbitres. L'arbitratge es realitzarà conforme al procediment establert en la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge. El laude arbitral haurà de dictar-se durant els noranta dies següents a l'acceptació del càrrec per part dels àrbitres designats, obligant-se totes dues parts a acceptar i complir la decisió continguda en ell. Per al cas que l'arbitratge no arribés a realitzar-se per mutu acord o fos declarat nul, totes dues parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Màlaga amb renúncia al seu propi fur, si aquest fos un altre.